fbpx

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie – VÝCHOD

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. Pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

Web

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, Prešov

Sme registrované občianské združenie, ktoré šíri vieru, Evanjelium, lásku a porozumenie, vydáva svedectvo o pravosláví, rozvíja prácu s deťmi a mládežou, buduje zdravé pokolenie, usporiadava rôzne duchovné, spoločenské, vzdelávacie, oddychové podujatia pre mladých, realizuje vydavateľskú činnosť, pomáha starším a bezmocným zmierniť ich smútok, biedu a utrpenie, prináša radosť, nádej a cestu k Bohu …

Web

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie – SPIŠ

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. Pomáha pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú.

Web

Stredoškolský parlament PSK

SP PSK zastupuje hlas žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl v Prešovskom kraji a jeho hlavným cieľom je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k Predsedovi a zastupiteľstvu samosprávneho kraja. Členovia SP PSK sú pravidelne volení na funkčné obdobie 2 rokov na Konferencii ŽŠR spomedzi zúčastnených žiackych školských rád Prešovského kraja a podľa geografického kľúča.

Web

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré má 30 ročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Činnosť ZKSM je zameraná na všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, sociálno-spoločenské postavenie a politické presvedčenie. Prioritnými oblasťami činnosti sú neformálne vzdelávanie, podpora, angažovanie v spoločnosti a spolupráca. Medzi základné hodnoty patrí: autentická viera, mladý človek, spoločenstvo a jednota v rozmanitosti. Združuje 8 426 členov, 257 spoločenstiev, 21 oblastných centier.

Web

Expression o.z.

Sme občianske združenie z podtatranského mesta Spišská Belá. Našu činnosť rozvíjame už 10 rokov. Tvoríme zážitkové, inšpiratívne a neformálne vzdelávacie aktivity. Srdcom nášho združenia sú mladí dobrovoľníci, ktorí u nás rastú. Spolu s nimi napĺňame víziu združenia, ktorou je vytváranie priaznivého prostredia pre deti a mladých, aby mohli "nachádzať seba a stať sa darom pre iných". Okrem slovenských dobrovoľníkov hostujeme i zahraničných, ktorí su pre komunitu velkým obohatením. Aktivity realizujeme v mládežníckom klube s názvom Face club, v školách ale i vonku. Spolupracujeme s mestom, miestnymi školami a ďalšími organizáciami.

Web

Slovenský skauting, Východoslovenská oblasť

Nevšednosť, rozmanitosť a špecializácia – to je ponuka skautingu pre ľudí, ktorí chcú napredovať, pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaľovať a pre ľudí, ktorí hľadajú viac, ako im ponúka bežný život. Východoslovenská oblasť je organizačnou zložkou Slovenského skautingu. Vznikli sme v roku 2000 a v súčasnosti združujeme 17 skautských jednotiek v regióne východného Slovenska. Našim poslaním je venovať sa rozvoju skautingu v regióne, koordinovať vzájomnú spoluprácu a organizovať vzdelávacie aktivity našich členov. Cieľom skautingu je, aby každý človek, ktorý zažil skauting sa snažil ako najlepšie vie byť slobodným a rozvinutým človekom, aktívnym členom svojej spoločnosti a duchovne bohatým človekom.

Web

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov

Domka - stredisko Sabinov patrí k jedným zo stredísk, ktoré pôsobia po celom Slovensku. Ich prioritnou činnosťou je pravidelná, dlhodobá a systematická práca s mládežou prostredníctvom stretiek a krúžkov. Konkrétne v našom stredisku sa sústreďujeme na činnosť pravidelných stretiek, letných táborov, rôznych akcii. Celá naša činnosť má za cieľ vychovávať statočný občanov a dobrých kresťanov, to všetko v duchu zakladateľa saleziánov, svätého Jána Bosca.

Web

Laura, združenie mladých, stredisko Humenné

Laura, združenie mladých podporuje integrálny rozvoj detí a mladých. Rozvíja ich schopnosti, potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému. V stredisku uskutočňujeme stretnutia rovesníckych skupín, rôzne krúžky, duchovné obnovy a mnoho ďalších aktivít, ktoré aktivizujú mladých ľudí k duchaplnej činnosti.

Web

Prešov v akcii

Prešov v akcii - sídliskový festival športu a umenia - je dobrovoľnícky projekt skupinky zanietených mladých ľudí, ktorí chcú rozprúdiť a podnietiť komunitný život na sídliskách v Prešove. Ide o dvojdňový festival v letných mesiacoch, kedy sídlisko žije amatérskymi športovými turnajmi, rôznymi workshopmi, vystúpeniami, tvorivými dielňami, súťažami, úsmevmi, smiechom, hudbou, tancom, priateľstvom:) Podujatie je otvorené pre všetkých dobrých ľudí, malých i veľkých, Prešovčanov i cezpoľných.

Web

Klub Prieskumník – Pathfinder, Oddiel Opál - Prešov

Klub Pathfinder je občianske združenie detí a mládeže skautského typu. Deti sú organizované v oddieloch vedených dospelými vedúcimi alebo mladými lídrami, ktorí pre ne pripravujú rôzne záujmové aktivity zamerané na zmysluplné využívanie voľného času. Sme súčasťou celosvetového Klubu Pathfinder a úzko spolupracujeme s Klub Pathfinder v Českej republike. Klub Pathfinder prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho programu podporuje rozvoj v rôznych oblastiach.

Web

Different - občianske združenie

Občianske združenie Different pomáha od roku 2003 v Bardejove rozvíjať kultúru a komunitno. V úplných začiatkoch organizovalo koncerty nezávislej hudby a filmový festival Jeden svet. V roku 2012 združenie získalo do prenájmu historickú Hrubú Baštu. S podporou množstva ľudí naokolo z nej spravilo fungujúce kultúrno-komunitné centrum Bašta. Stretáva sa v ňom divadlo, koncerty, premietanie filmov, workshopy či diskusie. A tiež ďalšie iniciatívy, ktoré hľadajú domov pre svoje aktivity.

Web

KreDO

Občianske združenie KreDO je kreatívna dobrovoľnícka organizácia fungujúca od roku 2012. Zameriavame sa na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže, rodín a jednotlivcov prostredníctvom pravidelnej a systematickej činnosti v kluboch, krúžkoch a záujmových skupinách podporujúcich rozvoj ich talentov, životných zručností a osobnostný rozvoj. Propagujeme zdravý životný štýl, aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Podporujeme aktivity na rozvoj duchovných a morálnych hodnôt. Realizujeme činnosti založené na princípe nízkoprahovosti.

Web

Mládežnícke futbalové centrum Kapušany

Mládežnícke futbalové centrum Kapušany je organizácia venujúca sa mládeži. Jej cieľom je inovatívnym spôsobom zvýšiť atraktivitu o zapájanie sa do športových aktivít, pretože šport je fenomén, ktorý spája mladých ľudí, dáva im možnosť realizovať sa a starať sa o svoje zdravie. Organizácia sa venuje príprave mládeže so zameraním najmä na futbal a vedeniu k sebavedomiu, kreativite a individuálnym schopnostiam.

Web

Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa

MPSL je skupina mladých aktívnych 14 – 20 ročných ľudí, zastupujúca svojich rovesníkov bývajúcich a študujúcich v Starej Ľubovni. Hľadáme cestu ako prelomiť bariéru nezáujmu mládeže o veci verejné, a tak vytvoriť systém, ktorý by umožnil nám mladým aktívne sa podieľať na živote nášho mesta. Vstupujeme do vyjednávania a vytvárania podmienok na vzdelávanie, prácu a trávenie voľného času.

Web

Mládežnícky parlament Snina

Mládežnícky parlament funguje v Snine už od roku 2006. V súčasnosti má 10 členov, ktorí sú aktívni aj v komisiách pri MsZ. Venujú sa participácii mladých na veciach verejných v súčinnosti s CVČ a miestnou samosprávou, organizujú voľnočasové aktivity pre mladých (napr. Ples mladých, Zabráňme nude v Snine, Týždeň aktivít ku Dňu študentstva), benefičné podujatia (Srdcom k srdcu) ale aj rôzne iné dobrovoľnícke činnosti.

Mládežnícky parlament mesta Veľký Šariš

Mládežnícky parlament mesta Veľký Šariš vznikol v júni 2021 a má za úlohu spracúvať a podávať iniciatívne návrhy a stanoviská vo veciach týkajúcich sa mládeže na území mesta. Je nápomocný pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na území mesta, iniciovať kampane na vytváranie spolupráce s deťmi, mládežou a verejnosťou a podporovať projekty pre neorganizovanú mládež.

Web

Kontakt

Rada mládeže Prešovského kraja
(Občianske združenie)

Vajanského 17
080 01 Prešov
IČO : 37 877 836
DIČ : 2021683631
+421 908 285 263
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem dostávať novinky od RMPK


© 2019 Rada mládeže Prešovského kraja - RMPK